Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Jelen általános szerződési feltételek a CREATIVE PRINT Nyomdaipai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1044, Budapest, Váci út 40., Cg. 01-09-713382) (a továbbiakban Vállalkozó) és Ügyfelei (a továbbiakban Megrendelők) – Vállalkozó és Megrendelők a továbbiakban együttesen Felek – között létrejövő vállalkozási szerződések általános feltételeit tartalmazza.

2. A felek az egyes vállalkozási szerződésekben az általános szerződési feltételektől eltérően rendelkezhetnek, eltérő rendelkezés hiányában azonban az általános szerződési feltételek külön kikötés nélkül mind a Megrendelőre, mind a Vállalkozóra kötelezőek.

3. A Felek között létrejövő vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az általános szerződési feltételeket, az ott nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

4. Az általános szerződési feltételeket és azok esetleges módosítását a Vállalkozó honlapján közzéteszi. Az általános szerződési feltételek módosítása a hatályban lévő vállalkozási szerződésekre is vonatkozik, kivéve, ha a Vállalkozó és a Megrendelő az adott vállalkozási szerződést erre utalva kifejezetten módosítják. Amennyiben a Megrendelő a módosításnak a Vállalkozó honlapján való közzétételétől számított 15 napon belül nem emel kifogást, a módosítás elfogadottnak minősül. Amennyiben a Megrendelő a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül a módosítás ellen kifogást emel, a megrendelővel kötött egyedi szerződésben ki kell térni a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonynak az általános szerződési feltételektől való eltérésére.

II. Árajánlat

1. A Vállalkozó a Megrendelő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, aminek érvényessége általában 30 nap, az ettől eltérő határidőt a Vállalkozó külön feltünteti. A Vállalkozó érvényes árajánlatot kizárólag írásbeli formában ad, az elektronikus formában adott ajánlat aláírás nélkül is érvényes. A Vállalkozó az árajánlatban felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy eltérő megállapodás hiányában a vállalkozási szerződésre a honlapján közzétett általános szerződési feltételek az irányadók. Külön felhívja a figyelmet arra, hogy a megrendeléssel a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az általános szerződési feltételeket megismerte és azokat elfogadja.

III. Megrendelés

1. Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét Fél írásbeliséget köt ki. A Vállalkozó a megrendelt munkában a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogad el. Ez lehet fax, e- mail üzenet, távirat, levél, futár által kézbesített írásos dokumentum. A megrendelt munkában történő változtatásnak a Megrendelőtől érkező írásos dokumentumon kívüli további feltétele az, hogy a Vállalkozó annak tartalmát írásban visszaigazolja, és az esetlegesen módosuló szerződési feltételekről (teljesítési határidő, ár, stb…) a Felek írásban megegyezzenek.

2. Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

3. A Megrendelő az árajánlat elfogadása és megrendelés esetén köteles megadni a pontos nyomtatási specifikációt (anyag, méret, terjedelem, nyomás, szedés), az egységárat, a szállítási határidőt és annak módját, az anyagleadás feltételeit és az ajánlatban feltüntetett technikai sorszámot. A kötészeti feldolgozáshoz a késztermék jellegétől függően hajtásminta; forgatókönyv vagy kötészeti makett biztosítása szükséges. A változó adatot tartalmazó anyagok nyomtatása esetén, az adatok változásának logikai megadása mellett, a változó adatok helyét pontosan megjelölő mintát kell leadni. Továbbá a Megrendelő köteles megadni első megrendelés (illetve az adatok változása) esetén a számlázási címét, kapcsolattartóját, annak elérhetőségét, bankszámlaszámát és adószámát.

IV. Teljesítés

1. A Megrendelő a megrendelt mennyiség szerződésszerű teljesítésének tekinti, ha a Vállalkozó a megrendelt összesített példányszám ± 1%-nak megfelelő példányt ad át. A Vállalkozó a mennyiségi átvételt elősegítendő egységcsomagokat állít elő. A Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát és az azokon feltüntetett mennyiségeket. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell közölni. A termékek átvételét a Megrendelő aláírásával köteles igazolni.

2. Az elkészült termék minősége akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatoknál a hibás mennyiség 2%-nál nem több. Amennyiben ofszet nyomtatás esetén, a Megrendelő nem biztosít proof-ot vagy chromalint a nyomtatandó oldalakhoz – a Vállalkozó saját belátása szerint, a denzitométer nyomatellenőrző csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépinduláskor nyomáspróbát kér – ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot – akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak veszi. A Felek minőségi átvételnek tekintik a Megrendelő képviselője részéről történő személyes közreműködéskor, (gépinduláskor) jóváhagyott nyomáspróbát.

3. Digitális nyomtatás esetén a Vállalkozó a Megrendelő számára egy próbanyomatot biztosít (amelyet a kiadott árajánlat egységára tartalmaz) a minőségellenőrzés és a sorozatgyártás engedélyezése céljából. A próbanyomat a Vállalkozó székhelyén megtekinthető, vagy a Megrendelő költségére, az általa kért címre, a Vállalkozó kiszállítja.

A próbanyomatot a Megrendelő köteles aláírni vagy írásban visszaigazolni, amellyel a sorozatgyártást, a minta szerint jóváhagyja. A Megrendelő a próbanyomaton észrevett esetleges hibákat kijavítja vagy a Vállalkozóval egyeztetve – költségtérítés ellenében – kijavíttatja.
Amennyiben a Megrendelő a próbanyomat alapján lemondja a megrendelést, illetve egynél több próbanyomatot kér, úgy a próbanyomtatás költségét a Vállalkozónak megtéríteni köteles. A próbanyomat költsége 11.000,- Ft.+áfa/próbanyomat. Amennyiben a Megrendelő lemond a próbanyomat megtekintéséről, úgy a Vállalkozó a termék minőségéért (különös tekintettel a színekre) felelősséget nem vállal, és ezzel kapcsolatban később reklamációt nem fogad el.

4. A Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

5. A Vállalkozó a Megrendelőnek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén, a saját területén is és az alvállalkozóinál is, gyártásközi megtekintést és ellenőrzést biztosít.

6. A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy ellenkező tartalmú írásbeli megállapodás hiányában, az átadott változó adatokat tartalmazó adatbázist, a feladat elvégzését követő 30 nap után jegyzőkönyvezve megsemmisíti. A Vállalkozó továbbá tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy ellenkező tartalmú írásbeli megállapodás hiányában, egyéb nyomdai munkák esetében az elektronikus állományt, a munka elvégzése után 90 nappal a Vállalkozó megsemmisíti. Megrendelő a tájékoztatást a megrendeléssel tudomásul veszi.

7. A Vállalkozó nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott digitális állomány tartalmát, így azokért felelősséget sem vállal. A Vállalkozó nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Vállalkozó kizárja kártérítési felelősségét.

8. A Vállalkozói előkészítés során, illetve amennyiben nem nyomdakész anyag került leadásra és azon bármilyen DTP művelet (elektronikus állomány tartalmi vagy technológiai) változtatása történt, a Vállalkozó minden esetben elektronikus vagy nyomtatott mintát, korrektúrát küld a Megrendelőnek, amelyen a Megrendelő ellenőrzi, és nyomtatásra jóváhagyja az elkészített anyagot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúrák során az észre nem vett hibákért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

9. A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy az ISBN és ISSN számmal rendelkező kiadványok esetén, (a 60/1998 (III. 27 kormányrendelet) köteles példányt kell szolgáltatni. A Vállalkozó úgy tekinti, hogy a megrendelt mennyiség a köteles példányokat tartalmazza, ellenkező megállapodás hiányában, a köteles példányok szolgáltatását a Megrendelő teljesíti.

10. Az elkészült termékek a Creative Print székhelyén vehetők át, munkanapokon 9:00 – 16:30 között. A Vállalkozó a Megrendelő kérésére különdíj ellenében, a megadott címre kiszállítja a készterméket.

V. Anyagleadás

1. A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy az általa leadott anyag fájlformátuma kizárólag nyomdakész CMYK Composite PDF, vagy Composite PostScript lehet. A képek CMYK, 300 DPI minőségben készüljenek, jpg tömörítés nélkül. Az állományban lévő összes font legyen beágyazott, vagy legörbézett. A fentiektől eltérő formátumban leadott anyagok esetén, a Vállalkozó a nyomdakész anyag előállításáért előkészítési költséget számít fel.

2. A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy csak a ténylegesen nyomásra kerülő színek lehetnek az anyagban, direkt színek alkalmazásakor kizárólag a megfelelő elemek (objektumok, fontok, képek…) legyenek direkt színben megadva, (amelyek a megrendelésben is direkt színként szerepelnek). A felesleges direkt színeket CMYK- színrendszerbe kell átalakítani. UV-lakk, effektlakk illetve stancforma használata esetén, ezeket a rétegeket direkt színként (külön színkivonaton) kell megadni.

3. A Megrendelő az oldalakat vágójelekkel, passzerjelekkel és – szükség esetén – hajtás-, bígelés-, perforálás- jelekkel köteles leadni. Több oldalas anyagok, prospektusok, könyvek leadásakor a belívek és a borító külön file-ban legyenek megadva. A borító oldalai (B4-B1 borító külső oldal, B2-B3 belső oldal) oldalpárban, a belívek oldalanként, tehát nem oldalpárban, egyetlen egy file-ban legyen megadva. Amennyiben a kiadvány üres oldalt tartalmaz, az a leadott állományban is a megfelelő helyen szerepeljen. Ragasztókötés esetén, a gerinc és az esetleges nyitó bígelés méretét a borító oldalpár méretébe bele kell számolni. Írkafűzés esetén az oldalak számának 4-gyel oszthatónak kell lennie.

4. A Vállalkozó a megrendelésben meghatározott méret szerint kéri a leadott állományok méretezését, kifutó esetén + 5-5 mm-es ráhagyással.

5. A Vállalkozó a tartalmi és nyelvtani hibákért, korrektúrázás/jóváhagyás után nem vállal felelősséget.

6. A változóadatot tartalmazó nyomdai megrendelések esetében, a klasszikus nyomdatermékek anyagleadási feltételein túl, (layout kialakítás) minden esetben meg kell adni a változó adatokat tartalmazó végleges adatbázist, annak logikai leírását, ha szükséges a transzformációkat.

7. A változóadatot tartalmazó nyomdai megrendelések esetében, minden esetben mellékelni kell egy kinyomtatott mintadokumentumot, ún. kitöltési sablont (abban az esetben is, ha a dokumentum tervezését is cégünk végzi), ahol minden egyes változó adatot ki kell emelni, és egyesével megadni, hogy melyik tábla, melyik mezője tartalmazza, ha szükséges az adatformázási kritériumokat (pl. számok ezres bontásban). Minden változó adatmezőnél meg kell határozni a túl hosszú szövegek (csonkolás v. több sorba törés), illetve a hiányzó adatok kezelését (üres sor, vagy sortörlés).

8. A változóadatot tartalmazó nyomdai megrendelések esetében, bármilyen, az adatbázisban történő változtatási igény felmerülésekor a transzformált adatbázist jóvá kell hagyni a megrendelőnek.

9. A változóadatot tartalmazó nyomdai megrendelések esetében, az elkészítés után jelentkező szortírozási igényt, már az ajánlat kérésekor meg kell határozni. Pl. postára külön vidék, külön Budapest, vagy irányítószám szerinti sorrendben nyomtatni, esetleg valamilyen belső paraméter szerint sorba rendezni a nyomtatást.

10. A változóadatot tartalmazó nyomdai megrendelések esetében, a teljes adathalmazból készülő dokumentum generálás előtt mindig jóvá kell hagyni egy néhány rekord felhasználásával keletkező mintaállományt.

11. A fentiekben leírtaktól eltérő formátumban leadott anyagok esetén a Vállalkozó az ebből adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

VI. Teljesítési határidő

1. A Felek az árajánlat kiadásakor, illetve az azt követő egyeztetések során közösen egyeztetik a szállítási határidőt, amelyet a Megrendelő megrendelésében írásban is rögzít. A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít, ha a megrendelő a nyomtatáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta. A kiküldött próbanyomatok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik. Az esetleges kártérítési igény az árajánlat/számla összegét nem haladhatja meg, a Megrendelő semmilyen jogcímen nem kérhet további ellentételezést.

VII. Fizetés

1. A Vállalkozó az elkészített nyomdai termékek, szolgáltatások után számlát állít ki. Az elkészített számla csak akkor térhet el a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, és ezt megfelelően írásban dokumentálták.

2. A Megrendelő köteles a megállapodott fizetési határidőre, a számla ellenértékét kiegyenlíteni. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetés alapvetően az áru átvételekor esedékes. Ettől eltérő fizetési határidőt a felek írásban rögzíthetnek. Minden áru a Vállalkozó tulajdonában marad, amíg az összes számlázott összeg – beleértve a kamatot, költségeket, kötbért és adókat – teljes mértékben kifizetésre nem kerül.

3. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendelés esetén a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét az árajánlatadás során, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásáig köteles közölni.

VIII. Reklamáció

1. A reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő azt írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, – az áruk kézhez vételétől számított 5 napon belül, ill. maximum a szállítást követő 1 hónapos, teljes jogvesztő határidő mellett. Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Vállalkozó saját döntése szerint kicserélheti, vagy kijavíthatja a kérdéses árukat. Amennyiben a Vállalkozó véleménye szerint a javítás vagy csere nem lehetséges, a Vállalkozó köteles az eladási árat jóváírni és a Megrendelő részére visszafizetni. A Megrendelő számára történő visszafizetésre, illetve kibocsátott számla sztornírozására csak a teljes mennyiség Vállalkozó számára történő visszaküldése után kerülhet sor.

2. Az árut kizárólag a Vállalkozó előzetes és írásos beleegyezésével lehet visszaküldeni. Ezen beleegyezés nem jelenti a felelősség elismerését. A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseket lemondjon.

IX. Egyéb rendelkezések

1. Nyomdai munkák esetében kizárólagosan a kinyomtatott nyomdai végtermékek képezik a Megrendelő tulajdonát. A Vállalkozó által készített forrásanyag, – mint szellemi termék – minden esetben a Vállalkozó tulajdona marad. A Vállalkozó által létrehozott szellemi termékek (hirdetések, kreatív anyagok, grafikák stb.) bármely más médiában, vagy más területen történő felhasználásakor a Vállalkozót jogdíj illeti meg. Ennek mértéke mindig külön megállapodás tárgya. A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat a Megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti. A Vállalkozó egyik kötelezettség teljesítését sem vizsgálja, azokért a Megrendelő felel.

2. Az elkészült és Megrendelő felé készre jelentett, ám Megrendelő által át nem vett termékek raktározása esetén a készre jelentést követő 30 naptól kezdve a Vállalkozó a Megrendelő felé raktározási díjat számít fel, melynek mértéke 5.000.- Ft + ÁFA / nap. A Megrendelő által át nem vett termékeket a vonatkozó jogi eljárás jogerős befejezését követő
15 napon túl a Vállalkozó megsemmisíti.

3. Jelen szerződés 2010. 01.01-től érvényes, és vonatkozik a Megrendelő és a Vállalkozó között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Vállalkozó az árajánlathoz és szerződéshez nem mellékeli a jelen ÁSZF-t, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.

4. Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság – hatáskör hiányában a Győri Törvényszék – kizárólagos illetékességét.